De Weegschaalboer
Voor meer info of bestellingen:
info@weegschaalboer.nl
of +31 (0) 61 49 41 428
(ma-vr van 10:00 - 12:00 en van 14:00 - 16:00)

Keurmerk QShops
   Nederlands English Contact  |  Sitemap  |  Mijn Account  |  Nieuwsbrief  |  Kopen bij De Weegschaalboer  |  Algemene Voorwaarden   
  Categoriëen
Baby weegschaal
Brievenweegschaal
Calibratiegewicht
Hangweegschaal
Keukenweegschaal
Muntweegschaal
Overige / accesoires
Pakketweegschaal
Personenweegschaal
Personenweger + vet%
Personenweger>200Kg
Precisie weegschaal
Puppy of konijnenweegschaal
Sprekende weegschaal
Telweegschaal
Vloerweegschaal

Alle producten
  Nieuwe Producten
01.MyWeigh VOX 2 Evolution 5Kg/1g MWVOX2
02.LT-TP 2000/0.1g LTTP2000
03.MyWeigh VHD3 weegschaal 300/0.1Kg met 30 jaar garantie
  Snelzoeken
 
Uitgebreid zoeken
 • Alles op voorraad
 • Prijzen incl. BTW
 • Verzendkosten slechts €6.20 per bestelling
 • PayPal, iDeal, vooruitbetaling per bank
 • Levering op rekening mogelijk voor bedrijven
 • Verzending met PostNL

 • Alles op voorraad
 • Prijzen incl. BTW
 • Verzendkosten slechts €6.95 per bestelling
 • PayPal, Vooruitbetaling op rekening

 • Alles auf Lager
 • Preisen inkl. MwSt.
 • Versand nur €6.95 pro Bestellung
 • PayPal, Vorkasse per Überweisung

 • Tout en stock
 • Prix TTC
 • Frais de port fixes: €8,95
 • PayPal, paiement à l'avance

 • Algemene Voorwaarden

  DEFINITIES
  Artikel 1
  1. Aanvaarding: de verklaring van Ucky Trading aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen;
  2. Derde:degene die opdracht heeft gegeven aan Ucky Trading om zaken namens hem/haar te verkopen;
  3. Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd;
  4. Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Ucky Trading en de gebruiker.
  5. Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en verkoper;
  6. Koopprijs: de prijs zoals vermeldt op de website inclusief BTW na aanvaarding;
  7. Koper: de gebruiker waarvan het aanbod is aanvaard;
  8. Zaken: een of meer nieuwe of gebruikte roerende zaken die te koop worden aangeboden;
  9. Registratie: het volledig invullen van het registratieformulier waardoor het mogelijk wordt een koop te doen;
  10. Verkoper: Ucky Trading of een derde zoals aangegeven op de website.
  11. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep.
  12. Transactie: betaling van het overeengekomen bedrag aan de verkoper en levering van de zaak.
  13. Website: de internetsites waarop Ucky Trading zaken te koop aanbiedt.

  TOEPASSELIJKHEID
  Artikel 2
  1. In het hierna volgende wordt onder Ucky Trading verstaan de door Ucky Trading gedreven onderneming, kantoorhoudende te Deurne aan de Schutsboom 31, althans kantoorhoudende op de locaties zoals deze blijken uit de inschrijving van Ucky Trading in het handelsregister.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ucky Trading en de gebruiker c.q. koper en zij maken van de verbintenis tussen hen onvoorwaardelijk deel uit.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zulks schriftelijk door Ucky Trading wordt bevestigd.
  4. Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst wordt tegen de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door Ucky Trading niet geaccepteerd.
  5. Deze algemene voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal naar een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de tekst, die een gevolg van de vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.
  6. Indien en voorzover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Ucky Trading zal een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

  GEBRUIKERSOVEREENKOMST
  Artikel 3
  1. In het geval Ucky Trading via haar eigen website zaken te koop aanbiedt zal een gebruikersovereenkomst moeten worden gesloten.
  2. De Gebruikersovereenkomst komt slechts tot stand door registratie en is niet overdraagbaar.
  3. Ucky Trading biedt de gebruiker de mogelijkheid via haar websites zaken te kopen. De prijzen zijn vastgesteld en vermeld op de website en zijn inclusief BTW.
  4. De gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de registratie verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen dan heeft de gebruiker de verplichting Ucky Trading per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.
  5. Ucky Trading behoudt zich het recht voor de registratie te weigeren en/of te beëindigen.
  6. Ucky Trading sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst en het gebruik van de website tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ucky Trading.
  7. Meer in het bijzonder aanvaardt Ucky Trading in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
  a) handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
  b) de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken;
  c) het niet voldoen van de zaken aan de specificaties zoals vermeld op de website;
  d) het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
  e) fouten in de software;
  f) het onrechtmatig gebruik van de systemen van de website van Ucky Trading door een derde.

  KOOPOVEREENKOMST
  Artikel 4
  1. De koopovereenkomst voor zaken via verkoop- en veilingsites van derden en na de gebruikersovereenkomst met Ucky Trading komt tot stand door aanvaarding waarbij verkoper de zaken verkoopt aan koper gelijk koper van verkoper de zaken koopt tegen de koopprijs.
  2. De koopprijs wordt door Ucky Trading vermeld bij aanbieding van de zaak. De koopprijs is inclusief BTW, hoewel op de factuur niet altijd de BTW vermeld staat.
  3. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht. 
  4. Indien de koper het aanbod aanvaardt dan is hij verplicht de transactie aan te gaan en na te komen.
  5. Verkoper verplicht zich de belangrijkste kenmerken van de zaken op de website te vermelden. De belangrijkste kenmerken zijn merk, model en type. De belangrijke kenmerken kunnen tevens door Ucky Trading visueel worden weergegeven.
  6. Koper verplicht zich direct na ontvangst van de gekochte zaken, de op de hardware geïnstalleerde software die is geïnstalleerd als demo bedoeld voor testdoeleinden en/of waarvoor geen licentie is verleend door de verkoper te verwijderen. Koper vrijwaart verkoper voor aansprakelijkheden indien hij verzuimt hier aan te voldoen.

   

  BETALING
  Artikel 5
  1. Ucky Trading verzendt een factuur voor de koopprijs aan de gebruiker. De factuur dient door de gebruiker vooraf en uiterlijk binnen zeven dagen na dagtekening van de factuur voldaan te zijn middels een wettig betaalmiddel tenzij op de factuur een andere betaaltermijn wordt vermeld.
  2. De door Ucky Trading geleverde zaken blijven eigendom van Ucky Trading tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, jegens Ucky Trading verschuldigd is met inbegrip van rente en kosten.

  GEVOLGEN VAN NIET-NAKOMING
  Artikel 6
  1. Betaling kan niet worden opgeschort op grond van een beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is of wegens andere door de koper gepretendeerde redenen.
  2. Vanaf het tijdstip, dat er sprake is van niet nakoming van de verplichting door de koper, is de koper over het verschuldigde bedrag inclusief BTW een contractuele rente ter hoogte van 1,5% per maand verschuldigd.
  3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdende met het niet of niet-tijdig betalen van hetgeen de koper verschuldigd is zijn, zoals administratie en inningskosten, voor rekening van de koper en bedragen minimaal 15% van de vordering, tenzij de kosten de vordering overschrijden. Voor elke herinnering zullen de administratiekosten worden gesteld op €12,50 excl. BTW.
  4. Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de voorschotten en het honorarium van degene die door de leverancier met de invordering belast is.
  5. Koper is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door haar met Ucky Trading overeengekomen prijs.

  LEVERING
  Artikel 7
  1. Wijze van levering wordt bepaald door Ucky Trading in overleg met de koper en kan onder meer plaats vinden door toezending, aflevering of door de zaak op te halen.
  2. De eventuele leveringskosten staan vermeld op de factuur en dienen door de koper te worden voldaan.
  3. De termijn van levering is binnen dertig dagen na totstandkoming van de koopovereenkomst, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hiervan tijdig op de hoogte stellen en de mogelijkheid bied en om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

  HERROEPINGSRECHT
  Artikel 8
  1. Als de koopovereenkomst een overeenkomst op afstand betreft en de koper is een consument dan is de koper gerechtigd binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zaak de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Het geretourneerde product mag niet gebruikt zijn, nog verkoopbaar, onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:

  • tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
  • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • snel kunnen bederven of verouderen;
  • van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
  • van kranten en tijdschriften;
  • die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.
  Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.

  De zaken dienen met spoed en tenminste binnen 30 dagen door Ucky trading in originele staat en verpakking te zijn ontvangen. Ucky Trading zal na ontvangst van de zaak het aankoopbedrag minus de eventuele verzendkosten retourneren.
  3. De bedenktijd van de koper gaat lopen op de werkdag waarop de koper de zaak heeft ontvangen.
  4. Als het moment van ontbinding geldt wanneer de verklaring de verkoper heeft bereikt.
  5. Voorgaande geldt niet bij zaken waarvan de verzegeling is verbroken.

  ONTBINDING
  Artikel 9
  1. Indien de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst binnen zeven dagen na het sluiten van de koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig ophalen van de zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken dan is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en staat het verkoper vrij de zaken aan een ander te gunnen zonder dat Ucky Trading tot enige schadevergoeding is gehouden.
  2. In geval van ontbinding als onder lid 1 bedoeld blijft de eerder overeengekomen koopsom tussen koper en verkoper door de koper verschuldigd.
  3. Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin een van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt of wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen.

  EIGENDOMSVOORBEHOUD EN GARANTIES
  Artikel 10
  1 Ucky Trading verstrekt met betrekking tot de zaken en eventuele aanspraken daarop van derden, geen enkele garantie van welke aard dan ook anders dan het recht van koper uit hoofde van artikel 8 van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. Koper doet afstand van haar rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voorzover van deze bepalingen kan worden afgeweken.
  2 De zaken worden verkocht in de staat waarin ze op de datum van aanvaarding verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Dit vloeit voort uit de aard van de zaken. Ucky Trading geeft generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheden tot overdracht aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening.
  3 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehouden, intellectuele eigendomsrechten en/of anders geldende rechten van derden of aanspraken geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor zover deze nog niet door koper doorverkocht en overgedragen zijn, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen.
  4 Gebruiker vrijwaart Ucky Trading tegen iedere aanspraak van een derde in verband met de transactie zoals opgenomen in de koopovereenkomst en het aangaan en de inhoud van de koopovereenkomst.
  5 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

  OVERMACHT
  Artikel 11
  1. In geval van overmacht heeft Ucky Trading het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de koopovereenkomst op te schorten, dan wel de koopovereenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Ucky Trading daartoe tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Ucky Trading kan worden verlangd. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, brand, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen, gehele of gedeeltelijke inbeslagname, niet of niet tijdige levering door leveranciers en andere stagnaties.
  3. Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, zal Ucky Trading gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

  AANSPRAKELIJKHEID
  Artikel 12
  1. Iedere aansprakelijkheid van Ucky Trading voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ucky Trading is evenmin aansprakelijk voor schade die door derden wordt veroorzaakt.
  2. Ucky Trading is slechts aansprakelijk voor schade van de koper indien deze schade het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij Ucky Trading. Indien en voorzover de grove onachtzaamheid of opzet door de koper kan worden aangetoond.
  3. Uit de aard van de zaken in het geval van gevaarlijke of gebruikte zaken vloeit voort dat Ucky Trading de zaken niet altijd op conformiteit kan testen, waardoor Ucky Trading niet aansprakelijk is voor enige schade die door de zaak wordt geleden.
  4. De aansprakelijkheid van Ucky Trading is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag per koper met een maximum per koper van € 5.000,-.
  5. Ucky Trading is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade.
  6. De website kan links naar andere sites bevatten. Ucky Trading heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die sites.
  7. Ucky Trading is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door gebruiker uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, tengevolge van het gebruik of bezoek door gebruiker van de in lid 1 bedoelde links.

  PRIVACY GEBRUIKERS
  Artikel 13
  1. Ucky Trading neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie of database.
  2. Door registratie geeft de gebruiker aan Ucky Trading toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens.
  3. Ucky Trading zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de Koopovereenkomst. Ucky Trading zal deze gegevens niet zonder toestemming van gebruiker aan derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van Ucky Trading volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.

  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  Artikel 14
  1. Op de verkopen van Ucky Trading en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door een partij als zodanig wordt beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, zulks tenzij de wet afwijking van de bevoegde
  rechter niet toestaat.

  WIJZIGING, AANVULLING EN UITLEG VAN DEZE VOORWAARDEN
  Artikel 15
  1. Ucky Trading behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
  2. Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.
  3. Ingeval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  4. Op alle overeenkomsten is de EG Richtlijn 97/7/EG van toepassing.

    Winkelwagen meer
  ..is leeg!
  Afrekenen
    Bestsellers
  01.Kalibratie gewicht 100 gram Kal100
  02.Adapter voor MyWeigh Ultraship MBCS55, 35, 55 en 75 AdapUS
  03.Jship 130 pakketweegschaal 60 Kg/50g met 20 jaar garantie JS130
    Aanbiedingen meer
  LTHC 3Kg/0.1g
  LTHC 3Kg/0.1g
  € 39,99
  € 30,00
  ---------
  Proscale Protouch 155 155g / 0.01g PSProtouch
  Proscale Protouch 155 155g / 0.01g PSProtouch
  € 24,99
  € 14,99
  ---------
    Recensies meer
  MyWeigh IBalance 101 precisieweegschaal 100g/0.005g MwiBal101
  Ik heb deze precisie weegschaal besteld en er ging iets fout ..
  5 van 5 Sterren!
  Copyrights © 2018 De Weegschaalboer - Development and design by MARK-APP
  Powered by osCommerce